Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia podstawowe
  1. NICEBOY s.r.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”). Numer identyfikacyjny 29416876 z siedzibą pod adresem 5. května 1746/22, Nusle (Praha 4), 140 00 Praga (dalej: „administrator”).
  2. Dane kontaktowe administratora to
   adres: 5. května 1746/22, Nusle (Praga 4), 140 00 Praga, +420 733 555 255
  3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
  4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
  2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
   • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
   • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja po stronie administratora,
   • wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
  3. Administrator nie podejmuje automatycznych indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Okres przechowywania danych
  1. Administrator przechowuje dane osobowe
   • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
   • przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
  2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.
 5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
   • uczestniczenie w dostawie towaru/usługi/realizacji płatności na podstawie umowy,
   • zaangażowanych w zapewnienie działania usług,
   • świadczenie usług marketingowych.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje prawa
  1. Na warunkach określonych w RODO masz
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
   • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
   • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
   • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w punkcie III niniejszego regulaminu.
  2. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
  1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
  2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie magazynów danych i magazynów danych osobowych w postaci papierowej, w szczególności bezpieczny/szyfrowany dostęp do serwisu, szyfrowanie haseł klientów w bazie danych, regularne aktualizacje systemu, regularne kopie zapasowe systemu.
  3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
  2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę w formularzu online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
  3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej lub prześle Ci nową wersję tych warunków na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 listopada 2021 r.