Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ("Warunki") regulują prawa i obowiązki Państwa jako kupujących i nasze jako sprzedających w stosunkach umownych zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie https://www.niceboy.eu/.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w Polityce przetwarzania danych osobowych, którą można znaleźć tutaj.

Jak Państwo wiedzą, My przede wszystkim komunikujemy się na odległość. W związku z tym Nasza Umowa obejmuje również wykorzystanie środków komunikacji na odległość, które pozwalają nam porozumieć się ze sobą bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Ciebie.

Eśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu Twojego zakupu w Naszym sklepie internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE
  1. Cena to kwota pieniędzy, którą zapłacisz za Towary;
  2. Opłata za przesyłkę to kwota, którą zapłacisz za dostawę Towarów, w tym koszt ich zapakowania;
  3. Cena Całkowita to suma Ceny i Opłaty za Wysyłkę;
  4. VAT to podatek od wartości dodanej zgodnie z obowiązującym prawem;
  5. E-sklep oznacza sklep internetowy prowadzony przez nas pod adresem 5. května 1746/22, 140 00 Praga, w którym nastąpi zakup Towarów;
  6. Faktura oznacza dokument podatkowy wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na Cenę Całkowitą; Jesteśmy spółką NICEBOY s.r.o., z siedzibą przy ul. 5. května 1746/22, 140 00 Praha, nr ID 29416876, wpisaną do rejestru handlowego pod nr akt C 205438/MSPH prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, e-mail info@niceboy.cz, nr telefonu +420 608 560 357, zwaną prawnie Sprzedawcą;
  7. Zamówienie to Państwa nieodwołalna propozycja zawarcia z nami Umowy o zakup Towarów;
  8. Umowa to umowa kupna wynegocjowana na podstawie prawidłowo wypełnionego Zamówienia przesłanego za pośrednictwem E-sklepu, która zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Państwa potwierdzenia Zamówienia od Nas;
  9. Konto użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Państwa danych, umożliwiające przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;
  10. Użytkownik to osoba dokonująca zakupów w naszym Sklepie internetowym, zwana prawnie Kupującym;
  11. Towar to wszystko, co można nabyć w E-Sklepie.
 2. Postanowienia ogólne i instrukcje
  1. Zakup Towarów jest możliwy wyłącznie poprzez interfejs internetowy E-sklepu.
  2. Przy zakupie Towarów Państwa obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W związku z tym uznamy, że informacje przekazane nam przez Państwa przy zamawianiu Towarów są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa z nami może być zawarta tylko w języku czeskim.
  2. Umowa jest zawierana na odległość za pośrednictwem E-shopu, przy czym koszty korzystania ze zdalnych środków komunikacji ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), dlatego nie musisz spodziewać się dodatkowych kosztów naliczanych przez nas ponad Cenę Całkowitą. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na korzystanie przez nas ze zdalnych środków komunikacji.
  3. Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, należy utworzyć projekt Zamówienia w Sklepie internetowym. Projekt ten musi zawierać następujące informacje:
   1. Informacje o Towarze, który kupujesz (w E-shopie oznaczasz Towar, którego zakupem jesteś zainteresowany przyciskiem [KUP TERAZ]);
   2. Informacje o Cenie, Opłacie za wysyłkę, sposobie zapłaty Ceny całkowitej oraz pożądanym sposobie dostawy Towaru; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia propozycji Zamówienia w ramach interfejsu użytkownika E-sklepu, a informacje o Cenie, Opłacie za wysyłkę i Cenie całkowitej zostaną podane automatycznie w oparciu o wybrany przez Państwa Towar i sposób dostawy;
   3. Państwa dane identyfikacyjne wykorzystywane w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail;
   4. W przypadku Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towar regularnie i cyklicznie, także informacje o tym, jak długo będziemy dostarczać Ci Towar. Informacje możesz zmieniać i sprawdzać w trakcie sporządzania Zamówienia, aż do momentu jego utworzenia. Po sprawdzeniu poprzez naciśnięcie przycisku [Przejdź do wprowadzania danych kontaktowych] tworzysz Zamówienie. Przed naciśnięciem przycisku musisz jednak potwierdzić, że przeczytałeś i zgodziłeś się z niniejszym Regulaminem, w przeciwnym razie nie będziesz mógł utworzyć Zamówienia. W celu potwierdzenia i wyrażenia zgody należy skorzystać z [checkbox - Zgadzam się z Regulaminem NICEBOY s.r.o. ]. Po naciśnięciu przycisku [FINISH ORDER], wszystkie wypełnione informacje zostaną wysłane bezpośrednio do nas.
  4. Potwierdzimy Twoje Zamówienie w możliwie najkrótszym czasie po jego dostarczeniu do Nas za pomocą wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail podany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie Zamówienia i niniejszych Warunków. Potwierdzenie przez nas Zamówienia będzie stanowiło zawarcie Umowy pomiędzy nami a Tobą. Warunki obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia stanowią integralną część Umowy.
  5. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których nie będziemy w stanie potwierdzić Państwu Zamówienia. Dotyczy to sytuacji, gdy Towary nie są dostępne lub gdy Klient zamówi więcej Towarów niż jesteśmy w stanie dostarczyć. W przypadku, gdy zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta naszej oferty.
  6. W przypadku wskazania w E-sklepie lub w propozycji Zamówienia oczywiście nieprawidłowej Ceny, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towaru po tej Cenie, nawet jeśli otrzymałeś potwierdzenie Zamówienia, a zatem Umowa została zawarta. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i prześlemy Ci ofertę zawarcia nowej Umowy w zmienionej formie w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Ciebie naszej oferty. W przypadku, gdy nie potwierdzisz Naszej oferty nawet w ciągu 3 dni od jej wysłania, będziemy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywisty błąd w cenie uważa się np. sytuację, w której cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje w niej jakiejś cyfry lub jest ona dodatkowa.
  7. W przypadku zawarcia Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Ceny Całkowitej.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik założył już Konto Użytkownika, może za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak i w tym przypadku Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności, prawdziwości i kompletności wypełnionych wcześniej danych. Natomiast sposób tworzenia Zamówienia jest taki sam jak w przypadku kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, jednak zaletą jest brak konieczności wielokrotnego wypełniania danych identyfikacyjnych.
  9. W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu na zakup Towarów. Aby rabat został przyznany, należy w zdefiniowanym wcześniej polu w ramach propozycji Zamówienia wpisać szczegóły tego rabatu. Jeśli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony z rabatem.
 4. Konto użytkownika
  1. Na podstawie rejestracji w ramach E-shopu, użytkownik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika.
  2. Rejestrując Konto Użytkownika, użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizację w przypadku zmiany.
  3. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tych danych dostępowych i nie udostępnianie ich nikomu. W przypadku ich niewłaściwego wykorzystania nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności.
  4. Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie mają Państwo prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego.
  5. Możemy usunąć Konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie korzystaliście Państwo z niego przez ponad sześć miesięcy lub jeśli naruszyliście Państwo swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
  6. Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania.
 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
  1. Cena jest zawsze podana w E-shopie, w propozycji Zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną dla Towarów w E-shopie a ceną podaną w Propozycji Zamówienia, obowiązuje cena podana w Propozycji Zamówienia i jest ona zawsze taka sama jak cena w Umowie. W ramach Propozycji Zamówienia wskazana jest również Cena za wysyłkę lub warunki, w których wysyłka jest bezpłatna.
  2. Cena całkowita zawiera podatek VAT wraz z wszelkimi opłatami przewidzianymi prawem.
  3. Zapłata Ceny Całkowitej będzie wymagana od Państwa po zawarciu Umowy i przed dostarczeniem Towarów. Cenę Całkowitą można zapłacić w następujący sposób:
   1. Przelewem bankowym. Informacje dotyczące dokonania płatności prześlemy Państwu w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem bankowym, Cena Łączna jest płatna w ciągu [7 dni].
   2. W tym przypadku płatność odbywa się za pośrednictwem bramki płatniczej ComGate Payments, a.s., a płatność podlega warunkom tej bramki płatniczej, które są dostępne na stronie: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty. W przypadku płatności kartą online, Cena Całkowita jest płatna natychmiast.
   3. Za pobraniem. W tym przypadku płatność nastąpi przy odbiorze Towaru za dostawę Towaru. W przypadku płatności przy odbiorze, Cena Łączna jest płatna przy odbiorze Towaru.
   4. Gotówka przy odbiorze osobistym. Gotówką można zapłacić za Towar w przypadku odbioru w Naszej siedzibie. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Cena Łączna jest płatna przy odbiorze Towaru.
  4. Faktura zostanie wystawiona elektronicznie po zapłaceniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na Państwa adres e-mail. Faktura będzie również fizycznie dołączona do Towaru i dostępna na Koncie Użytkownika.
  5. Tytuł prawny do Towarów przechodzi na Państwa dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przyjęciu Towarów. W przypadku płatności przelewem, Cena Całkowita jest płacona poprzez uznanie Naszego konta, w przeciwnym razie jest płacona w momencie dokonywania płatności.
  6. Wszelkie rabaty od ceny Towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być ze sobą łączone.
 6. DOSTAWA TOWARÓW, PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARÓW
  1. Towar zostanie dostarczony do Ciebie w wybrany przez Ciebie sposób, przy czym możesz wybrać jedną z następujących opcji:
   1. Odbiór osobisty w Naszej placówce wymienionej w wykazie placówek;
   2. Odbiór osobisty w placówkach firm Packeta
   3. Dostawa za pośrednictwem firm transportowych DPD, Packeta
  2. Czas dostawy Towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Szacowany czas dostawy Towaru zostanie Państwu przekazany w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w E-shopie jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w naszej siedzibie, zawsze poinformujemy Cię o możliwości odbioru Towaru drogą elektroniczną.
  3. Po otrzymaniu Towaru od przewoźnika Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie nienaruszalności opakowania Towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłoczne powiadomienie przewoźnika i nas. W przypadku, gdy opakowanie posiada jakiekolwiek wady, które wskazują na manipulację i dostanie się do przesyłki, przyjęcie Towaru od Przewoźnika nie należy do Państwa obowiązków.
  4. W przypadku naruszenia przez Państwa obowiązku przyjęcia Towarów, poza przypadkami określonymi w punkcie 4 Warunków, nie powoduje to naruszenia naszego obowiązku dostarczenia Państwu Towarów. Jednocześnie Państwa nieprzyjęcie Towarów nie stanowi odstąpienia od Umowy pomiędzy nami a Państwem. Jednakże w takim przypadku będziemy mieli prawo do odstąpienia od Umowy z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Państwa. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, odstąpienie od Umowy będzie skuteczne w dniu, w którym doręczymy Państwu odstąpienie od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualne roszczenia o zapłatę Ceny za transport lub o odszkodowanie.
  5. W przypadku, gdy Towar nie był wymieniony w Sklepie internetowym jako znajdujący się w magazynie i wskazany był przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Państwa w przypadku:
   1. nadzwyczajnej awarii w produkcji Towaru i zawsze przekażemy Ci nowy przewidywany termin dostępności lub informację, że Towar nie może być dostarczony;
   2. opóźnienia w dostawie Towaru od Naszego Dostawcy, przy czym zawsze poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostawy.
  6. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu Towarów nawet w ciągu 30 dni od upływu terminu dostawy określonego w Potwierdzeniu Zamówienia, niezależnie od przyczyny, zarówno My, jak i Państwo będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.
 7. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA
  1. Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towarów na podstawie art. 7 Warunków, Towary są wolne od wad, w szczególności, że:
   1. posiadają cechy, które z Państwem uzgodniliśmy, a jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, to takie, które podaliśmy w opisie Towaru lub których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;
   2. nadają się do celów, które podaliśmy lub do celów, które są typowe dla Towarów tego rodzaju
   3. odpowiadają jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie próbki
   4. mają odpowiednią ilość i wagę.
   5. spełniają wymagania nałożone na nie przez prawo.
   6. nie są obciążone prawami osób trzecich.
  2. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, tj. w szczególności gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków z art. 1, mogą Państwo powiadomić nas o takiej wadzie i skorzystać z uprawnień wynikających z wadliwego wykonania (tj. złożyć reklamację Towaru), wysyłając e-mail lub list na Nasze adresy wskazane w Naszych danych identyfikacyjnych. Mogą Państwo również skorzystać z udostępnionego przez Nas wzoru formularza do złożenia reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Warunków. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, muszą Państwo wybrać sposób rozwiązania wady i nie mogą Państwo później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem postanowień punktu 7.3, bez Naszej zgody. Rozstrzygniemy reklamację zgodnie z prawem do wadliwego wykonania, z którego Klient skorzystał. W przypadku, gdy Klient nie wybierze sposobu rozwiązania wady, będą mu przysługiwać prawa określone w klauzuli 7.4 nawet w sytuacji, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy.
  3. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   1. do usunięcia wady przez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub przez dostarczenie brakującej części Towaru;
   2. do usunięcia wady poprzez naprawę Towarów;
   3. do uzyskania rozsądnego rabatu od Ceny;
   4. odstąpić od Umowy;
   5. Jeżeli zdecydują się Państwo na rozwiązanie problemu wady na podstawie a) lub b) i nie usuniemy wady w ten sposób w określonym przez nas rozsądnym terminie lub powiemy Państwu, że w ogóle nie usuniemy wady w ten sposób, przysługują Państwu prawa wynikające z c) i d), nawet jeżeli pierwotnie nie domagali się ich Państwo w ramach reklamacji. Jednocześnie, jeśli zdecydujesz się na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru, a my stwierdzimy, że wada jest nieusuwalna, powiadomimy Cię o tym i będziesz mógł wybrać inny sposób usunięcia wady.
  4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieistotne naruszenie Umowy, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   1. do usunięcia wady przez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub przez dostarczenie brakującej części Towaru;
   2. do usunięcia wady poprzez naprawę Towarów;
   3. rozsądny upust od Ceny.
   4. Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy. Mogą Państwo również odstąpić od Umowy, jeżeli nie mogą Państwo prawidłowo korzystać z Towarów z powodu ponownego wystąpienia wad po naprawie Towarów lub jeżeli w Towarach występują liczne wady.
  5. W przypadku naruszenia istotnego lub nieistotnego nie mogą Państwo odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, chyba że mogą Państwo zwrócić Towary w stanie, w jakim je otrzymali. Nie dotyczy to następujących przypadków:   
   1. jeżeli nastąpiła zmiana stanu Towarów w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady;
   2. jeżeli Towary były używane przed wykryciem wady;
   3. jeżeli niemożność zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie była spowodowana Państwa działaniem lub zaniechaniem,
   4. jeżeli Towar został przez Państwa sprzedany, zużyty lub zmieniony w zwykłym toku użytkowania przed stwierdzeniem wady; jeżeli jednak tylko część Towaru została sprzedana, zużyta lub zmieniona, to na Państwu spoczywa obowiązek zwrotu tej części Towaru, która może zostać zwrócona, w takim przypadku nie otrzymają Państwo zwrotu części Cen odpowiadającej Państwa korzyści z użytkowania tej części Towaru.
  6. W ciągu trzech dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy Ci drogą mailową, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy i jaki jest szacunkowy czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony za obopólnym porozumieniem między nami. W przypadku bezskutecznego upływu terminu możesz odstąpić od Umowy.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię drogą mailową. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, będą Państwo mieli prawo do zwrotu zasadnie poniesionych kosztów. Jesteś zobowiązany do udowodnienia tych kosztów, np. paragonami lub potwierdzeniami wysyłki. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowego Towaru, Państwa obowiązkiem jest odesłanie nam oryginalnego Towaru, przy czym my ponosimy koszty takiego odesłania.
  8. Realizacja uprawnień wynikających z wadliwego wykonania i reklamacji oferty specjalnej podlega przepisom § 1810 i nast. oraz § 1820 i nast. oraz § 2099 i nast. kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.
  9. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie i zastrzeżenie wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mogłeś ją stwierdzić, ale nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru.
  10. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy w przypadku wady, która wystąpiła w Towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
  11. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu wad nie mają zastosowania w przypadku:
   1. Towarów, które są sprzedawane po niższej Cenie, w przypadku wady, dla której uzgodniono niższą Cenę;
   2. zużycia Towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem;
   3. używanych Towarów z tytułu wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki miały Towary w chwili ich przyjęcia przez Państwa;
   4. gdy wymaga tego charakter Towarów.
 8. Odstąpienie od umowy
  1. Odstąpienie od Umowy, tj. zakończenie stosunku umownego między nami a Państwem od chwili jego nawiązania, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których wyraźnie wskazano możliwość odstąpienia od Umowy.
  2. Jeżeli jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza działalnością gospodarczą, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 1829 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części Towarów, termin ten rozpoczyna się w dniu dostawy ostatniej części Towaru, a w przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, na podstawie której będziemy regularnie i wielokrotnie dostarczać Ci Towary, rozpoczyna się on w dniu dostawy pierwszej dostawy. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub list na Nasz adres podany w Naszych danych identyfikacyjnych). Mogą Państwo również skorzystać z dostarczonego przez nas przykładowego formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Jednakże, nawet jako konsument, nie mogą Państwo odstąpić od Umowy w przypadkach, w których przedmiotem Umowy są m.in:
   1. Towarów, których Cena zależy od niezależnych od Naszej woli wahań na rynku finansowym, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od Umowy;
   2. dostarczenia napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których Cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od Naszej woli;
   3. Towarów, które zostały dostosowane do Państwa życzeń lub dla Państwa osoby;
   4. Towarów, które się psują oraz Towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
   5. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały usunięte z opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;
   6. dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostało uszkodzone;
   7. dostarczania gazet, czasopism lub magazynów;
   8. dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za Państwa uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaliśmy Państwa, że nie mają Państwo prawa odstąpić od Umowy.
  4. Termin odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 2 Warunków uważa się za zachowany, jeżeli w okresie odstąpienia od Umowy prześlą nam Państwo informację o odstąpieniu od Umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Cena zostanie zwrócona Państwu w ciągu 14 dni od skutecznej daty odstąpienia na rachunek, z którego została zaksięgowana lub na rachunek wybrany do odstąpienia od Umowy. Jednakże kwota ta nie zostanie zwrócona do czasu, aż zwrócą nam Państwo Towar lub udowodnią, że został on do nas odesłany. Prosimy o zwrócenie nam Towarów czystych, w miarę możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 2 Warunków, należy zwrócić nam Towary w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy, a Państwo ponoszą koszty zwrotu Towarów do nas. Z kolei Państwu przysługuje od nas zwrot Opłaty za przesyłkę, ale tylko w kwocie odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez nas w celu dostarczenia Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu jej naruszenia przez Nas, pokryjemy również koszty zwrotu Towarów do Nas, ale ponownie tylko do wysokości Opłaty za przesyłkę odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez Nas dla dostawy Towarów.
  7. Będą Państwo odpowiedzialni wobec nas za szkody w przypadku, gdy Towary zostaną uszkodzone w wyniku obchodzenia się z nimi przez Państwa w sposób inny niż konieczny ze względu na ich charakter i właściwości. W takim przypadku wystawimy Państwu fakturę za wyrządzoną szkodę po zwróceniu nam Towaru, a kwota faktury będzie płatna w ciągu 14 dni. Jeżeli nie zwróciliśmy jeszcze Państwu Ceny, będziemy uprawnieni do potrącenia wierzytelności z tytułu kosztów z Państwa wierzytelnością o zwrot Ceny.
  8. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem Państwu Towarów, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny, dla których Towary nie mogą zostać dostarczone (w szczególności przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przyczyny tkwiące w naturze Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w punkcie 9 Warunków. Możemy również odstąpić od Umowy, jeżeli jest oczywiste, że celowo podali Państwo w Zamówieniu nieprawidłowe informacje. W przypadku, gdy nabywają Państwo Towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nawet bez podania przyczyny
 9. Rozwiązywanie sporów z konsumentami
  1. Jeśli jesteś konsumentem, zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów masz prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z Umowy. W tym przypadku mają Państwo prawo zwrócić się do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej, Główny Inspektorat - Dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Pozasądowe rozwiązywanie sporu konsumenckiego jest inicjowane wyłącznie na Państwa wniosek, w przypadku gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio z nami. Wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystali Państwo z prawa, które jest przedmiotem sporu, z nami.
  2. Masz również prawo do zainicjowania pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli nasz stosunek prawny z Państwem zawiera element międzynarodowy (np. będziemy wysyłać towary poza Republikę Czeską), stosunek ten zawsze podlega prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, to ustalenia te nie naruszają Twoich praw wynikających z przepisów prawa.
  2. Wszelka pisemna korespondencja z Tobą będzie dostarczana za pomocą poczty elektronicznej. Nasz adres e-mail jest podany obok Naszych danych identyfikacyjnych. Będziemy dostarczać korespondencję na Twój adres e-mail podany w Umowie, na Twoim Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego skontaktowałeś się z nami.
  3. Umowa może być zmieniona jedynie w drodze pisemnego porozumienia między nami. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym taka zmiana nie będzie miała wpływu na już zawarte Umowy, a jedynie na te, które zostaną zawarte po wejściu w życie zmiany. O zmianie poinformujemy Cię jednak tylko wtedy, gdy utworzyłeś Konto Użytkownika (abyś miał tę informację na wypadek zamówienia nowych Towarów, przy czym zmiana nie powoduje powstania prawa do wypowiedzenia Umowy, gdyż nie mamy Umowy, którą można wypowiedzieć) lub mamy dostarczać Ci Towary w sposób regularny i powtarzalny w ramach Umowy. Informację o zmianie prześlemy Ci na Twój adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie powiadomienia w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do następnej dostawy Towarów po wejściu w życie zmiany. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia przez Państwa wypowiedzenia będzie wynosił 2 miesiące.
  4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców itp.), nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej, a jeśli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, zarówno my, jak i Państwo mamy prawo odstąpić od Umowy.
  5. W załączeniu do Warunków znajduje się wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy.
  6. Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana w formie elektronicznej u nas, ale nie jest dostępna dla Ciebie. Jednakże zawsze otrzymasz niniejsze Warunki oraz Potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, a zatem zawsze będziesz miał dostęp do Umowy bez naszego udziału. Zalecamy, abyś zawsze zapisywał Potwierdzenie Zamówienia i Warunki.Nasza działalność nie podlega żadnym kodeksom postępowania zgodnie z § 1826 ust. 1 lit. g) Kodeksu cywilnego.
  7. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 10 października 2021 roku.

Załączniki

Formularz zwrotu towaru / odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny

Poprzednie wersje Regulaminu

Ogólne warunki handlowe obowiązujące od 10.10.2021 r.